Կանոնադրություն

ԱՐՑԱԽԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

(Հաստատվել է ԱԺԿ հիմնադիր համագումարում, 2005թ. հունվարի 30-ին)

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը (այսուհետ` ԱԺԿ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների կամավոր միավորում է, որը կոչված է իրականացնել ԱԺԿ Ծրագրում եւ սույն Կանոնադրությամբ ամրագրված նպատակներն ու խնդիրները: ԱԺԿ-ն իր գործունեությունը իրականացնում է ԼՂՀ Սահմանադրության, «Կուսակցությունների մասին» ԼՂՀ օրենքի, այլ իրավական ակտերի եւ սույն Կանոնադրության հիման վրա` ապահովելով կամավորության, իրավահավասարության եւ հրապարակայնության սկզբունքները:

1.1. ԱԺԿ-ն ունի իրավաբանական անձի կարգավիճակ՝ պետական գրանցման պահից, ընթացիկ և հաշվարկային հաշիվ՝ բանկային համակարգում, իր անվամբ կլոր կնիք, դրոշմակնիք և ձևաթուղթ, ինչպես նաև՝ կարող է ունենալ խորհրդանշան ու դրոշ:

1.2. ԱԺԿ-ը լիազորված է ինքնուրույնաբար որոշելու ներքին կառավարման ձևերն ու միջոցները, սեփականության իրավունքով տնօրինելու գույքը, կնքելու պայմանագրեր, գործարքներ, համաձայնագրեր, լինելու հայցվոր, ինչպես նաև պատասխանատու՝ դատական ատյաններում:

1.3. ԱԺԿ-ի լրիվ ու պաշտոնական անվանումն է.

Հայերեն՝ «Արցախի Ժողովրդավարական Կուսակցություն» (կրճատ՝ ԱԺԿ)

Ռուսերեն՝ “Демократическая партия Арцаха ” /ДПА/

Անգլերեն՝ “The Democratic Party of Artsakh” /DPA/

1.4. ԱԺԿ-ն իր գործունեությունն իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում: ԱԺԿ-ի մշտական գործող ղեկավար մարմնի նստավայրը գտնվում է Ստեփանակերտ քաղաքում, Գ.Նժդեհ 68 հասցեում:

2. ԱԺԿ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

2.1. ԱԺԿ ծրագրային նպատակներն են.

 • մարդու ազատ, անվտանգ, բարեկեցիկ ու արժանապատիվ ապրելու իրավունքների իրականացումը երաշխավորող իրավական պետության կերտումը,
 • անկախ պետականության ամրապնդումը, տնտեսապես հզոր, քաղաքակիրթ պետության կերտումը, նրա ազգային նկարագրի պահպանումն ու հարստացումը,
 • ազգային արժեքների վրա խարսխված՝ սոցիալական համերաշխության և արդարության, անդուրժողականության և գործընկերության հիմքով քաղաքացիական հասարակության ստեղծումը:

2.2. ԱԺԿ ծրագրային խնդիրներ են.

 • Հասնել օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանությունների սահմանադրական լիազորությունների իրական տարանջատմանը, նրանց միջեւ հակակշիռների եւ զսպման մեխանիզմների ապահովմանը,
 • Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում, խաղաղ բանակցությունների ճանապարհով ԼՂՀ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ամրագրումը` նրա համար ընդունելի պետական սահմաններում, կառավարման եւ անվտանգության ազգային համակարգով,
 • ԼՂՀ-ում մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների ամրապնդումը` որպես քաղաքացիական հասարակության կայացման նախապայման,
 • Հանրապետության տնտեսական կյանքում ազատ շուկայական հարաբերությունների զարգացման առաջնահերթությունը՝ օրենքի գերակայության և նրա առջև հասարակության բոլոր անդամների իրավահավասարության պայմաններում,
 • Սոցիալապես անապահով խավերի նկատմամբ պետության հոգատարության ապահովումը և սոցիալական արդարության հասցեականության արմատավորումը,
 • Հանրապետության կրթամշակույթային և գիտական կյանքում՝ բնագավառի ժամանակակից նվաճումների օգտագործումը՝ ազգային արժեքների պահպանման և զարգացման համատեքստում,
 • աջակցությունը ԼՂՀ զինված ուժերի մարտունակության բարձրացմանը, երիտասարդների, մատաղ սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանն ուղղված գաղափարախոսության մշակմանն ու տարածմանը,
 • սփյուռքի քաղաքական ու տնտեսական ներուժի միավորմանը նպաստելը՝ ի շահ հայ ժողովրդի հարատևման ու նրա պետականության հզորացման,
 • քաղաքական դաշտում ազատ մրցակցության ապահովումը՝ բազմակարծությունը հարգելու պայմանով, ԱԺԿ գաղափարախոսության հանդեպ հանդուրժողական վերաբերմունք դրսևորող բոլոր ուժերի հետ համակողմանի համագործակցության սկզբունքով:

3. ԱԺԿ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. ԱԺԿ-ն իր Կանոնադրական նպատակներն ու խնդիրները իրականացնելու համար իրավունք ունի.

 • Իր գործունեության մասին զանգվածային լրատվամիջոցներով տարածել տեղեկատվություն,
 • ինքնուրույն կամ այլ կուսակցությունների հետ դաշինքի միջոցով մասնակցել նախագահական, խորհրդարանական եւ ՏԻՄ ընտրություններին, առաջադրել թեկնածուներ, կազմակերպել եւ իրականացնել նրանց քարոզչությունը,
 • կազմակերպել և անցկացնել համագումարներ, կոնֆերանսներ, սեմինարներ, խորհրդակցություններ և այլ միջոցառումներ,
 • իր որոշմամբ հիմնադրել ԱԺԿ շրջանային (քաղաքային) և տեղական կառույցներ,
 • հիմնադրել լրատվամիջոցներ և ծավալել հրատարակչական գործունեություն,
 • հանդես գալ նախաձեռնությամբ հասարակական կյանքի տարբեր հարցերի շուրջ և առաջարկություններ ներկայացնել պետական մարմիններին,
 • ներկայացնել ու պաշտպանել իր իրավունքները, իր անդամների և համակիրների շահերը պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, հասարակական միավորումներում,
 • աջակցել կուսակցության նպատակներից և խնդիրներից բխող նախաձեռնությունների ու ծրագրերի իրականացմանը,
 • իր ներկայացուցիչների միջոցով մասնակցել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումների մշակմանը, քննարկմանը և ընդունմանը,
 • իրականացնել գործարքներ և այլ իրավաբանական ակտեր ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց հետ՝ գործող օրենսդրությանն ու կանոնադրությանը համապատասխան,
 • որոշակի աշխատանքների, ծառայությունների և մշակումների համար ներգրավել անհրաժեշտ մասնագետներ՝ պայմանագրային հիմունքներով: Ֆինանսական աջակցություն ստանալ ԼՂՀ պետական բյուջեից` օրենքով սահմանված կարգով եւ չափերով,
 • Սահմանադրությամբ եւ օրենքներով սահմանված կարգով անցկացնել ժողովներ, ցույցեր, հանրահավաքներ, կազմակերպել հրապարակային քննարկումներ,
 • իրականացնել այլ լիազորություններ, որոնք նախատեսված են սույն Կանոնադրությամբ և գործող օրենքներով:

3.2.Կուսակցությունը պարտավոր է.

 • Առաջնորդվել ԼՂՀ Սահմանադրությամբ և օրենքներով, միջազգային իրավունքի այն սկզբունքներով ու նորմերով, որոնք վերաբերում են կուսակցության գործունեության ոլորտին, ինչպես նաև սույն կանոնադրության դրույթներով:

3.3. ԱԺԿ-ն իրավունք չունի.

 • ղեկավարվել ԼՂՀ տարածքից դուրս գործող կուսակցությունների ու կազմակերպությունների կողմից,
 • ձեռնարկել ԼՂՀ իշխանությունների, պետական և քաղաքական կարգի բռնի փոփոխություն, քաղաքացինների և կազմակերպությունների դեմ ուղղված բռնի գործողություններ, հանդես գալ նման կոչերով, համագործակցել բռնություն ձեռնարկող կազմակերպությունների հետ,
 • հրահրել թշնամանք ազգային, ռասսայական, կրոնական և սոցիալական խմբերի միջև,
 • ֆինանսական և նյութական օգնություն ստանալ անհայտ աղբյուրներից, ինչպես նաև ԼՂՀ պետական մարմիններից, պետական հաստատություններից,
 • ստեղծել կառույցներ պետական մարմիններում, հիմնարկ-ձեռնարկություններում, կազմակերպություններում, անկախ սեփականության ձեւից՝ ուսումնական հաստատություններում,
 • զբաղվել ԼՂՀ օրենսդրությանը հակասող այլ գործունեությամբ:

4. ԱԺԿ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

4.1. ԱԺԿ անդամակցությունը կամավոր է: ԱԺԿ անդամ կարող է լինել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 18 տարին լրացած յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով ընդունում է ԱԺԿ Ծրագիրն ու Կանոնադրությունը, հաշվառման մեջ է կուսակցության որևէ կառույցում և մասնակցում է նրա աշխատանքներին, ժամանակին մուծում է անդամավճար: Բացառություն են կազմում այն անձինք, ովքեր, գործող օրենսդրության համաձայն, իրավունք չունեն անդամակցել կուսակցություններին:

4.2. Ընդունելությունը ԱԺԿ շարքերում իրականացվում է ընդունվողի դիմումի համաձայն, շրջանային (քաղաքային) խորհրդի համապատասխան որոշմամբ: Կուսակցության անդամ են համարվում նաև հիմնադիր համագումարի այն պատգամավորները, ովքեր կուսակցության մեջ ընդունվելու մասին գրավոր դիմում են ներկայացրել նորընտիր կենտրոնական խորհրդին:

4.3. ԱԺԿ անդամակցությունը կարող է դադարեցվել.

4.3.1 ԱԺԿ անդամի սեփական նախաձեռնությամբ՝ գրավոր դիմումի համաձայն, շրջանային (քաղաքային) խորհրդի որոշմամբ,

4.3.2. Կուսակցության շարքերից հեռացման միջոցով. կանոնադրական պահանջները չկատարելու, կուսակցությունը վարկաբեկելու պատճառով՝ շրջանային (քաղաքային) կամ կենտրոնական խորհրդի որոշմամբ: Տվյալ որոշումը կարող է բողոքարկվել կուսակցության բարձրագույն մարմիններում, ընդհուպ՝ համագումարում: Համագումարի որոշումը սույն հարցով համարվում է վերջնական,

4.3.3. Դատարանի կողմից տվյալ անձի անմեղսունակ ճանաչվելու դեպքում,

4.3.4. ԱԺԿ անդամներին տրվում է միասնական նմուշի տոմս, որի ձևը հաստատվում է Կենտրոնական խորհրդի կողմից,

4.4. ԱԺԿ անդամների հաշվառումը տարվում է սկզբնական կազմակերպությունների, շրջանային (քաղաքային) խորհուրդների և կենտրոնական գրասենյակի կողմից:

Կուսակցության անդամների հաշվառման նպատակով կենտրոնական գրասենյակում բացվում են կուսակցության անդամների հաշվառման անձնական քարտեր, որտեղ գրանցվում են կուսակցության անդամի վերաբերյալ հետևյալ տեղեկությունները.բ) անունը, ազգանունը և հայրանունը,դ) մշտական բնակության վայրի հասցեն և հեռախոսահամարները,զ) աշխատանքի վայրը,ը) ըստ հայեցողության` լրացուցիչ տեղեկություններ:

 • 4.5. ԱԺԿ անդամը միաժամանակ չի կարող հանդիսանալ այլ քաղաքական կուսակցության անդամ,
 • է) Կուսակցության տարածքային այն կազմակերպության անվանումը, որտեղ հաշվառված է կուսակցության տվյալ անդամը,
 • ե) կրթությունը,
 • գ) տարիքը (ծննդյան ամիսը, ամսաթիվը և տարեթիվը) և սեռը,
 • ա) հաշվառման հերթական համարը և գրանցման ամիսը, ամսաթիվը և տարեթիվը,
 • 4.2. Ընդունելությունը ԱԺԿ շարքերում իրականացվում է ընդունվողի դիմումի համաձայն, շրջանային (քաղաքային) խորհրդի համապատասխան որոշմամբ: Կուսակցության անդամ են համարվում նաև հիմնադիր համագումարի այն պատգամավորները, ովքեր կուսակցության մեջ ընդունվելու մասին գրավոր դիմում են ներկայացրել նորընտիր կենտրոնական խորհրդին:
  1. Կուսակցական գործունեության հետ անհամատեղելի` Սահմանադրությամբ եւ օրենքներով սահմանված պաշտոններում նշանակվելու կամ ընտրվելու դեպքում ԱԺԿ անդամակցությունը կամավոր հիմունքներով կարող է համարվել ժամանակավորապես առկախված: Պաշտոնավարման ժամկետը ավարտելուց հետո ԱԺԿ անդամակցությունը կարող է համարվել վերականգնված` կամավորության հիմուքներով: 4.7. ԱԺԿ համակիրները 4.7.2. ԱԺԿ համակիրների հաշվառքը իրականացվում է սկզբնական կազմակերպությունների կողմից, Կենտրոնական խորհրդի հաստատած կարգով:5. ԱԺԿ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 5.1. Կուսակցության անդամներն ունեն հավասար իրավունքներ և կրում են հավասար պարտականություններ: ԱԺԿ անդամն իրավունք ունի` 5.5.2. Առաջադրել թեկնածուներ կամ ինքնաառաջադրվել կուսակցության ցանկացած մարմինների ընտրություններում, 5.1.4. Մասնակցել կուսակցության ցանկացած մարմնի նիստերին, եթե քննարկվում է իր գործունեությունը կամ առաջարկությունը, 5.1.6. Հանդես գալ կուսակցության անունից` նրա ղեկավար մարմինների հանձնարարությամբ: 5.2.1. Առաջնորդվել կուսակցության Կանոնադրությամբ և աջակցել նրա Ծրագրի իրականացմանը: 5.2.3. Մուծել անդամավճար` Կենտրոնական խորհրդի կողմից սահմանված կարգով: 5.2.5. Թույլ չտալ կուսակցությունը վարկաբեկող գործողություններ: 6.2. Տեղական կառույցները կամ սկզբնական կազմակերպությունները ԱԺԿ-ի հիմքն են, ձևավորվում են ըստ բնակության վայրի, առնվազն երեք անդամի առկայության դեպքում, ԱԺԿ շրջանային (քաղաքային) խորհրդի որոշմամբ: 6.4. Կուսակցության տեղական կառույցի ընդհանուր ժողովը մեկ տարով ընտրում է խորհուրդ և խորհրդի նախագահ, որը ղեկավարում է սկզբնական կազմակերպության աշխատանքները` ընդհանուր ժողովների միջև ընկած ժամանակահատվածում: Նիստերը հրավիրվում են ըստ անհրաժեշտության, բայց ոչ պակաս, քան երեք ամիսը մեկ: Մինչև 15 անդամ ունեցող կազմակերպությունում ընտրվում է միայն նախագահ և նախագահի տեղակալ:
  2. 6.5. Կուսակցության տեղական կառույցի ընդհանուր ժողովի իրավասության շրջանակներն են.
  3. 6.3. Տեղական կազմակերպության ղեկավար մարմինը ընդհանուր ժողովն է, որը հրավիրվում է ըստ անհրաժեշտության, բայց ոչ պակաս, քան վեց ամիսը մեկ անգամ: Ընդհանուր ժողովը իրավասու է, եթե մասնակցում են հաշվառման մեջ գտնվող անդամների կեսից ավելին: Որոշումներն ընդունվում են ձայների պարզ մեծամասնությամբ:
  4. 6.1. ԱԺԿ-ի կառուցվածքը հիմնված է տարածքային բնույթի վրա:
  5. 6. ԱԺԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
  6. 5.2.6. Անձամբ կատարել կուսակցության բարձրագույն մարմինների որոշումները և ակտիվորեն նպաստել դրանց կենսագործմանը:
  7. 5.2.4. Ընդգրկվել հաշվառման մեջ և մասնակցել սկզբնական կազմակերպության գործունեությանը:
  8. 5.2.2. Ընթացիկ քաղաքականության հարցերով հրապարակային ելույթներում առաջնորդվել կուսակցության Համագումարի, Կենտրոնական խորհրդի որոշումներով:
  9. 5.2. ԱԺԿ անդամը պարտավոր է.
  10. 5.1.5. Ծանոթանալ կուսակցության փաստաթղթերին ու տեղեկատվությանը,
  11. 5.1.3. Կուսակցության միջոցառումներին ազատ արտահայտել իր տեսակետը,
  12. 5.5.1. Ընտրել և ընտրվել կուսակցության բոլոր ընտրական մարմիններում,
  13. 4.7.1. ԱԺԿ-ն կարող է ունենալ համակիրներ, որոնք անդամավճար չեն մուծում, բայց կարող են կատարել կամավոր նվիրատվություններ: Նրանց հաշվառումը կատարվում է առանձին:
 • կազմակերպության գործունեության բոլոր հարցերը, կազմակերպության հետագա անելիքներն ու խնդիրները, որոնք բխում են շրջանային (քաղաքային) և կենտրոնական խորհուրդների, կոնֆերանսի, համագումարի որոշումներից,
 • շրջանային (քաղաքային) կոնֆերանսի, ԱԺԿ համագումարի որոշումների քննարկումը, պատգամավորների ընտրությունների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների թեկնածուների առաջադրումն ու պաշտպանումը և այլ կազմակերպչական հարցեր, այդ թվում` անդամավճարների գանձման, ինչպես նաև կուսակցության մեջ ընդունելու, անդամակցությունը դադարեցնելու հարցերի նախաձեռնությունը: Սույն իրավասությունները տարածվում են նաև կազմակերպությունների խորհուրդների վրա: 6.7. ԱԺԿ շրջանային (քաղաքային) խորհուրդները ստեղծվում են կուսակցության շրջանային (քաղաքային) կոնֆերանսի որոշմամբ և հաստատվում ԱԺԿ Կենտրոնական խորհրդի կողմից: 6.9. ԱԺԿ շրջանային (քաղաքային) կազմակերպության կառույցների ղեկավար մարմին է հանդիսանում շրջանային (քաղաքային) կոնֆերանսը, որը հրավիրվում է առնվազն երկու տարին մեկ, ԱԺԿ համագումարից մեկ ամիս առաջ: 6.11. Կոնֆերանսը իրավասու է, եթե նրա աշխատանքներին մասնակցում է ընտրված պատվիրակների կեսից ավելին: Կոնֆերանսի որոշումն ընդունվում է մասնակից պատվիրակների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 6.13. Շրջանային (քաղաքային) կոնֆերանսն իրավասու է քննարկելու շրջանային (քաղաքային) կառույցների ներկազմակերպական գործունեությանն առընչվող ցանկացած հարց :
 • 6.14. Կոնֆերանսի բացառիկ իրավասությանն են վերաբերում.
 • 6.12. Կոնֆերանսի աշխատանքներին կարող են մասնակցել ԱԺԿ Կենտրոնական խորհրդի, Կենտրոնական վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի ղեկավար անձինք` ուղղակի ձայնի իրավունքով:
 • 6.10. Արտահերթ շրջանային (քաղաքային) կոնֆերանս հրավիրվում է ԱԺԿ Կենտրոնական խորհրդի կամ շրջանային խորհրդի անդամների մեկ երրորդի պահանջով:
 • 6.8. Շրջանային (քաղաքային) խորհրդի կազմը (թվաքանակը) որոշում է շրջանային (քաղաքային) կոնֆերանսը: Խորհուրդն իր անդրանիկ նիստում ընտրում է խորհրդի նախագահ և նախագահի տեղակալ: Ընտրության կարգը (փակ կամ բաց) որոշում է խորհուրդը:
 • 6.6. Սկզբնական կազմակերպությունները միավորվում են ըստ շրջանային (քաղաքային) խորհուրդների:
 • շրջանային (քաղաքային) կազմակերպությունների գործունեության խնդիրների և անելիքներին որոշումը` կանոնադրության, ծրագրային հիմնադրույթներին համապատասխան,
 • շրջանային (քաղաքային) կառույցների ղեկավար մարմինների (խորհրդի, նրա նախագահի, տեղակալի ) ընտրությունները` երկու տարի ժամկետով,
 • ղեկավար մարմինների քանակական կազմի, ընտրության կարգի, խորհրդի անդամի հետկանչման կարգի որոշումը,
 • շրջանային (քաղաքային) խորհրդի հաշվետվության քննարկումն ու հաստատումը,
 • սկզբնական կազմակերպության լուծարման մասին որոշման կայացումը` Կենտրոնական խորհրդի հաստատմամբ: 6.16. ԱԺԿ շրջանային (քաղաքային) խորհուրդը.
 • 6.15. Կոնֆերանսների միջև ընկած ժամանակահատվածում շրջանային (քաղաքային) կազմակերպությունների գործունեությունը ղեկավարվում է շրջանային (քաղաքային) կոլեգիալ մարմնի` խորհրդի կողմից, որը հաշվետու է կոնֆերանսին:
 • Հրավիրում է ԱԺԿ շրջանային (քաղաքային) կոնֆերանս, որոշում է կոնֆերանսի պատվիրակների ներկայացուցչական նորմերը, հաստատում է կոնֆերանսի օրակարգը:
 • Ապահովում է ԱԺԿ համագումարի, ԱԺԿ վերադաս ղեկավար մարմինների, շրջանային (քաղաքային) կոնֆերանսի որոշումների կատարումը:
 • Համակարգում է տեղական կազմակերպությունների գործունեությունը:
 • Իրականացնում է ընդունելություն կուսակցության շարքերը և նրա շարքերից հեռացումը:
 • Պարբերաբար հաշվետվություն է ներկայացնում Կենտրոնական խորհրդին` ընդունելության գործընթացի մասին:
 • Առաջարկում է Կենտրոնական խորհրդին` քննարկել իր ղեկավար անձանց գործունեության մասին հարցը :
 • Ըստ անհրաժեշտության, կարող է ստեղծել հանձնաժողովներ, որոնք գործում են իր իսկ կողմից հաստատված կանոնակարգի շրջանակներում:
 • Իրականացնում է սույն կանոնադրությանը չհակասող այլ գործառույթներ, բացի այն լիազորություններից, որոնք վերաբերվում են կուսակցության այլ մարմիններին: 6.18. ԱԺԿ շրջանային (քաղաքային) խորհրդի որոշմամբ, նրա կազմից կարող են հեռացվել խորհրդի անդամներ, որոնք թույլ են տվել կոպիտ խախտումներ, չեն կատարել վերադաս մարմինների որոշումները, ինչպես նաև կամավոր հիմունքներով՝ համապատասխան դիմում ներկայացնելով Կենտրոնական խորհուրդ: 6.20. Շրջանային (քաղաքային) խորհրդի նախագահը հանդիսանում է շրջանային (քաղաքային) կազմակերպության ընտրված ղեկավար անձը:
 • 6.21. Խորհրդի նախագահը՝
 • 6.19. Խորհրդի նիստերը հրավիրվում են խորհրդի նախագահի կողմից՝ ըստ անհրաժեշտության, բայց ոչ պակաս, քան երեք ամիսը մեկ: Խորհրդի նիստն իրավասու է, եթե նիստին մասնակցում են խորհրդի անդամների կեսից ավելին: Որոշումներն ընդունվում են պարզ մեծամասնությամբ: Քվեարկության ձևը որոշվում է խորհրդի կողմից:
 • 6.17. Կոնֆերանսների միջև ընկած ժամանակահատվածում ԱԺԿ շրջանային (քաղաքային) խորհուրդը իրավասու է փոփոխություն կատարել իր կազմում` խորհրդի թվակազմի մեկ քառորդ մասով:
 • Ապահովում է ԱԺԿ համագումարի, Կենտրոնական խորհրդի, շրջանային (քաղաքային) կոնֆերանսի որոշումների կատարումը;
 • Ներկայացնում է շրջանային (քաղաքային) կազմակերպության շահերը ֆիզիկական, իրավաբանական անձանց հետ փոխհարաբերություններում;
 • Բաշխում է խորհրդի անդամների պարտականությունները;
 • Ստորագրում է փաստաթղթեր ԱԺԿ Կենտրոնական խորհրդի կողմից տրված լիազորությունների շրջանակներում;
 • Հաշվետու է շրջանային (քաղաքային) կոնֆերանսին և շրջանային խորհրդին;
 • Իրականացնում է սույն կանոնադրությանը չհակասող այլ գործառույթներ: 6.23. Շրջանային (քաղաքային) խորհրդի նախագահի հանձնարարությամբ, իր բացակայության ժամանակ, նրա պարտականություններն իրականացնում է նախագահի տեղակալը:
 • 6.24. ԱԺԿ ներկազմակերպական կարգապահության ամրապնդումը, կուսակցության բոլոր օղակների արդյունավետ ու ներդաշնակ գործունեության ապահովումն իրականացվում է հետևյալ սկզբունքներով.
 • 6.22. ԱԺԿ բարձրագույն մարմինների որոշումները չկատարելու համար շրջանային (քաղաքային) խորհրդի նախագահը նույնպես կարող է հեռացվել իր պարտականությունները կատարելուց՝ ԱԺԿ Կենտրոնական խորհրդի որոշմամբ, մինչև շրջանային (քաղաքային) կոնֆերանսի կողմից որոշում կայացնելը: Այդ ժամանակաընթացքում խորհրդի նախագահի պարտականություններն իրականացնում է նրա տեղակալը:
 • կուսակցության բոլոր մարմինների ընտրովիությունը ներքևից վերև,
 • ընտրովի մարմինների պարբերաբար հաշվետվությունը վերադաս մարմիններին,
 • գործունեության կոլեգիալության ու հրապարակայնության ապահովումը,
 • կուսակցության վերադաս մարմինների որոշումների պարտադիր լինելը ստորադաս 7.2. ԱԺԿ Կենտրոնական խորհրդի նախագահը, նրա տեղակալները և անդամները, ինչպես նաև կենտրոնական վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի նախագահը և անդամները, ԼՂՀ ԱԺ-ում ԱԺԿ պատգամավորական խմբակցության անդամները հանդիսանում են համագումարի պատվիրակներ: 7.4. Համագումարների միջև ընկած ժամանակահատվածում կարող է հրավիրվել արտահերթ կամ արտակարգ համագումար՝ ԱԺԿ Կենտրոնական խորհրդի որոշմամբ կամ շրջանային (քաղաքային) կառույցների առնվազն կեսի գրավոր պահանջով և կենտրոնական վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի պահանջով` եռամսյա ժամկետում:
 • 7.6. ԱԺԿ Համագումարը՝
 • 7.5. Համագումարն իրավազոր է, եթե նրա աշխատանքներին մասնակցում է ընտրված պատվիրակների 2/3-ը: Համագումարն ընդունում է որոշումներ՝ պատվիրակների պարզ մեծամասնությամբ: Քվեարկության ձևը որոշում է համագումարը:
 • 7.3. ԱԺԿ համագումարին կարող են հրավիրվել ԼՂՀ պետական մարմինների, տարբեր կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ:
 • 7.1. ԱԺԿ համագումարը հրավիրվում է ԱԺԿ Կենտրոնական խորհրդի որոշմամբ` երկու տարին մեկ: Համագումարի պատվիրակներն ընտրվում են ԱԺԿ շրջանային (քաղաքային) կոնֆերանսում` ըստ ներկայացուցչական նորմերի, որը որոշում է Կենտրոնական խորհուրդը:
 • ԱԺԿ բարձրագույն ղեկավար մարմիններն են՝ Համագումարը և նրա կողմից ընտրված Կենտրոնական խորհուրդը:
 • 7. ԱԺԿ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ
 • կառույցների համար:
  • Հաստատում է կուսակցության Կանոնադրությունը և ընդունում կանոնադրական փոփոխությունները:
  • Հաստատում է կուսակցության ծրագիրը և ընդունում ծրագրային փոփոխությունները :
  • Հաստատում է կենտրոնական վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի կանոնակարգը:
  • Որոշում է կուսակցության գործունեության հիմնական ուղղություններն ու նրա ռազմավարությունը:
  • Լսում է ԱԺԿ Կենտրոնական խորհրդի, կենտրոնական վերստուգիչ-վերահսկիչ և մանդատային հանձնաժողովների հաշվետվությունները և հաստատում դրանք:
  • Ընտրում է Կենտրոնական խորհրդի և կենտրոնական վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի կազմը` երկու տարի ժամկետով:
  • Ընդունում է որոշում ԼՂՀ նախագահի թեկնածու առաջադրելու կամ առաջադրված թեկնածուի պաշտպանության մասին:
  • Ընդունում է որոշում կուսակցության վերակազմակերպման (միաձուլման, միացման, առանձնացման, վերակազմավորման) կամ լուծարման մասին: 7.8. Կենտրոնական խորհուրդն իր անդրանիկ նիստում բաց քվեարկությամբ ընտրում է խորհրդի նախագահ և տեղակալներ: Տեղակալների թվակազմը որոշում է Կենտրոնական խորհուրդը: 7.10. ԱԺԿ Կենտրոնական խորհրդի նիստն իրավասու է, եթե նրա աշխատանքներին մասնակցում է խորհրդի անդամների կեսից ավելին: Որոշումներն ընդունվում են բաց քվեարկությամբ, անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Կենտրոնական վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի անդամները կարող են մասնակցել խորհրդի նիստերին՝ խորհրդակցական ձայնի իրավունքով: 7.11. ԱԺԿ Կենտրոնական խորհուրդը.
  • 7.9. Կենտրոնական խորհրդի նիստը հրավիրվում է խորհրդի նախագահի կողմից, իսկ նրա բացակայության դեպքում՝ նախագահի տեղակալներից որեւէ մեկի կողմից: Խորհրդի արտահերթ նիստ կարող է հրավիրվել խորհրդի անդամների մեկ երրորդի պահանջով:
  • 7.7. Համագումարների միջև ընկած ժամանակահատվածում ԱԺԿ մշտական գործող ղեկավար մարմինը ԱԺԿ Կենտրոնական խորհուրդն է, որի նիստերը հրավիրվում են ոչ ուշ, քան եռամսյակը մեկ: Խորհրդի թվակազմը, ընտրակարգը և անդամի հետ կանչելը որոշում է համագումարը:
  • Ընդունում է որոշում սկզբնական կազմակերպությունների ստեղծման կամ դրանց լուծարման վերաբերյալ:
  • Համակարգում է շրջանային (քաղաքային) կառույցների գործունեությունը:
  • Հաստատում է երկարաժամկետ ծրագրեր ու նախագծեր կուսակցության գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ և վերահսկում դրանց իրականացումը:
  • Ընդունում է որոշում հերթական կամ արտահերթ համագումար հրավիրելու մասին, սահմանում համագումարի ներկայացուցչական կազմը:
  • Ընդունում է որոշում Ազգային Ժողովի պատգամավորների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների թեկնածուների առաջադրման կամ առաջադրված թեկնածուների պաշտպանության, նախընտրական դաշինքի մեջ մտնելու մասին:
  • Ընդունում է որոշում հասարակական միավորումների ստեղծման մասին և այդ միավորումներից կուսակցության դուրս գալու մասին:
  • Համագումարի քննարկմանն ու հաստատմանն է ներկայացնում Կենտրոնական խորհրդի գործունեության մասին հաշվետվությունը:
  • Ստեղծում է մշտական և ժամանակավոր հանձնաժողովներ:
  • Հիմնադրում է կուսակցության գրասենյակ և որոշում նրա աշխատակազմի թվաքանակը:
  • ԱԺԿ անունից կատարում է պաշտոնական հայտարարություններ, դիմումներ:
  • Հաստատում է կուսակցության անդամների խրախուսման և տույժի ենթարկման կարգը:
  • Հաստատում է դրույթներ, կանոնակարգեր՝ մշտական կամ ժամանակավոր ստեղծված հանձնաժողովների վերաբերյալ:
  • Հաստատում է կուսակցության բյուջեն և տնօրինում կուսակցության դրամական միջոցներն ու գույքը:
  • Ընթացիկ աշխատանքները իրականացնելու նպատակով կարող է ստեղծել համապատասխան մարմիններ:
  • Ընդունում է կուսակցության գործունեությանը վերաբերող այնպիսի որոշումներ, որոնք ենթակա չեն այլ մարմինների իրավասությանը: 7.13. ԱԺԿ Կենտրոնական խորհրդի անդամը խորհրդի որոշմամբ կարող է հեռացվել նրա կազմից՝ թույլ տված կանոնադրական խախտումների, ԱԺԿ վերադաս ղեկավար մարմինների որոշումների չկատարման, խորհրդի աշխատանքներից ինքնահեռացման պատճառով կամ անձնական դիմումի համաձայն: 7.14. ԱԺԿ Կենտրոնական խորհրդի նախագահը՝
  • 7.12. Համագումարների միջև ընկած ժամանակաշրջանում, ԱԺԿ Կենտրոնական խորհրդի որոշմամբ, կարող է փոփոխվել վերջինիս կազմը՝ անդամների մեկ քառորդից ոչ ավելի քանակով` հաստատելով այն հաջորդ համագումարում:
  • Կուսակցության ղեկավարն է:
  • Կենտրոնական խորհրդի անունից հաշվետվությամբ հանդես է գալիս կուսակցության համագումարում:
  • Իրականացնում է կուսակցության գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը և բախշում է պարտականությունները խորհրդի անդամների միջև:
  • Նշանակում է կուսակցության գրասենյակի ղեկավար կազմին և աշխատակազմի մյուս աշխատողներին:
  • իրավաբանական անձանց հետ փոխհարաբերություններում ստորագրում է փաստաթղթեր Կենտրոնական խորհրդի անունից:
  • Ապահովում է ծրագրային հիմնադրույթների և Կանոնադրության, ինչպես նաև համագումարի որոշումների կատարումը խորհրդի կողմից:
 • ԱԺԿ Կենտրոնական խորհրդի նախագահի տեղակալը(ները) գործում են իրենց լիազորությունների շրջանակներում և պատասխանատու են այն ուղղությունների ու գործունեության համար, որոնք հանձնարարված են խորհրդի նախագահի կողմից: 8. ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ-ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ 8.1. ԱԺԿ կենտրոնական վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովը (ԿՎՎՀ) կազմակերպում և իրականացնում է հսկողություն` կանոնադրական պահանջների, ԱԺԿ վերադաս մարմինների որոշումների կատարման վրա, ինչպես նաև կուսակցության կառույցների ֆինանսատնտեսական գործունեության նկատմամբ: 8.3. ԿՎՎՀ-ն ստուգում է կուսակցության ֆինանսատնտեսական գործունեությունը ոչ պակաս, քան տարին մեկ անգամ: ԿՎՎՀ ստուգումները տարածվում են նաև շրջանային (քաղաքային) կազմակերպությունների գործունեության վրա: 8.5. ԿՎՎՀ-ն հաշվետու է համագումարին: Նրա գործունեության կարգը սահմանվում է համագումարի կողմից հաստատված կենտրոնական վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի գործունեության կանոնակարգով:9. ԱԺԿ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ՈՒՆԵՑՎԱԾՔԸ 9.2. ԱԺԿ բյուջեն կազմված է.

 

 • 9.1. Կուսակցության սեփականությանը պատկանող միջոցների և ունեցվածքի տնօրինման իրավունքը վերապահվում է ԱԺԿ Կենտրոնական խորհրդին: Կուսակցության որևէ անդամ առանձին սեփականության իրավունք չունի կուսակցության ունեցվածքից և միջոցներից:
 • 8.4.ԿՎՎՀ-ին տրամադրվում են փաստաթղթերն ու նյութերը, որոնք անհրաժեշտ են ստուգման համար, ինչպես նաև, նրա պահանջով, պաշտոնատար անձանց և հաստիքային աշխատողների անձնական բացատրությունները:
 • 8.2. ԱԺԿ կենտրոնական վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովն ընտրվում է համագումարում, պատվիրակների թվից, համագումարի կողմից սահմանված թվակազմով: Հանձնաժողովի նախագահը և տեղակալը ընտրվում են հանձնաժողովի նիստում` բաց քվեարկությամբ, ձայների մեծամասնությամբ:
 • անդամավճարներից;
 • իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կամավոր մուծումներից ու նվիրատվություններից;
 • կուսակցության կողմից անցկացվող միջոցառումներից;
 • օրենքով չարգելված այլ եկամուտներից: 9.4. ԱԺԿ-ն, գործող օրենքների համաձայն, կարող է ունենալ սեփականություն` հողատարածքներ, շենքեր, շինություններ, փոխադրամիջոցներ, սարքավորումներ, գույք, մշակույթային-լուսավորչական միջոցներ, արժեթղթեր և այլ ունեցվածք, որոնք անհրաժեշտ են կուսակցության գործունեության ապահովման համար: Կուսակցության սեփականություն կարող են լինել նաև ձեռնարկություններ, հրատարակչական ու լրատվական միջոցներ, որոնք ստեղծված են և ձեռք են բերվել կուսակցության միջոցներով՝ կանոնադրական նպատակների իրականացման համար:10. ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՈՒՄԸ, 10.2. ԱԺԿ-ն վարում է օպերատիվ հաշվապահական և վիճակագրական հաշվառք` գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 11.2. Կուսակցության գործունեությունը կասեցնելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում կուսակցության փաստաթղթերը, օրենքով սահմանված կարգով, ուղարկվում են պետական արխիվ` պահպանման:
 • 11.3. Լուծարման որոշում կայացնելու դեպքում, պարտադիր վճարումներն իրականացնելուց հետո, մնացած գույքը, համագումարի սահմանած կարգով, անցնում է պետությանը:
 • 11.1. ԱԺԿ գործունեությունը դադարեցվում է կամ կուսակցության համագումարի որոշմամբ` նրա լուծարման դեպքում, եթե այդ որոշմանը կողմ է քվեարկել պատվիրակների մեծամասնությունը կամ էլ` ԼՂՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում:
 • 11. ԱԺԿ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ
 • 10.3. Հաշվառքի վիճակի, ժամանակին հաշվապահական և վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացման պատասխանատվությունը դրվում է գրասենյակի ղեկավարի և հաշվապահի վրա, որի իրավասությունները սահմանվում են գործող օրենսդրությամբ:
 • 10.1. ԱԺԿ անդամը մուծում է ամենամսյա անդամավճար` կուսակցության Կենտրոնական խորհրդի կողմից հաստատված չափերով:
 • ՀԱՇՎԱՌՔՆ ՈՒ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱԺԿում
 • 9.3. Միջոցները չեն կարող վերաբաժանվել կուսակցության անդամների միջև, բայց կարող են տրամադրվել կուսակցության հիմնադրամի ստեղծման համար: